Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Một số bài tập pascal hay

BÀI 1: SẮP XẾP TRONG XÂU
1.     Nhập một xâu s bao gồm số và kí tự, in ra xâu đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần các số vị trí các kí tự vẫn giữ nguyên?
Input
Output
abc6ghj7kkkkk1hhhh9
abc1ghj6kkkkk7hhhh9
BÀI 2: KÝ TỰ NHIỀU NHẤT
Nhập vào xâu s (aàz), in ra ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong xâu và số lần xuất hiện? Nếu có nhiều trường hợp thì in ra trường hợp đầu tiên.
ví dụ
Input
Output
abcaabca
a 4
bcbsaaba
b 3
BÀI 3: TỪ DÀI NHẤT
In ra từ dài nhất trong một xâu nhập từ bàn phím và số ký tự của từ này? Nếu có nhiều từ có độ dài bằng nhau thì in ra hết.
ví dụ:
Input
Output
Nguyen van truong
truong
4
Truong thich hoc pascal
Truong
pascal
5

BÀI 4: SỐ NGUYÊN TỐ GHÉP
Xét dãy A các số nguyên tố  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,...
và dãy B gồm các số thu được từ dãy A bằng cách ghép hai số liên tiếp trong A: 23, 57, 1113, 1719, ...
Trong dãy B có những phần tử là số nguyên tố. Chẳng hạn 23, 3137, 8389, 157163...
Các số nguyên tố trong dãy B gọi là số nguyên tố ghép.
Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương K ≤ 500, hãy tìm số nguyên tố ghép thứ K.
Input
Output
2
3137

BÀI 5: XOÁ KÝ TỰ TRÙNG
Viết chương trình nhập vào 1 xâu nhiều ký tự liên tiếp giống nhau, xóa tất cả các ký tự trùng nhau liên tiếp chỉ chừa lại một ký tự
Input
Output
Cccccaaannnnooo
cano
Yeseeeyysss
yeseys
 
BÀI 6: TỔNG 2 SỐ NGUYÊN TỐ
Trong một  bức  thư    Christian Goldbach gửi  cho  Euler,  ông đã  đề  cập  đến
phỏng đoán của mình: Mọi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 đều là tổng của 2 số nguyên tố.
Hãy lập chương trình để kiểm chứng phỏng đoán của Goldbach.
Yêu cầu:
- Dữ liệu vào từ file GB.INP gồm nhiều dòng, dòng đầu là số test (<10), các dòng  tiếp theo mỗi dòng ghi 1 số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 (<32000)
- Dữ liệu ra là file GB.OUT gồm các dòng (mỗi dòng ứng với 1 test) - mỗi dòng
gồm 2 số nguyên tố cách nhau ít nhất 1 dấu cách có tổng bằng số đã cho (hoặc không tìm
được – ghi là “khong”).
Input
Output
3
8
12
5
 
3 5
5 7
2 3
 
BÀI 7: ĐỔI SỐ LA MÃ
Viết chương trình nhập vào 1 số la mã rồi biến đổi thành số thập phân tương ứng.
Input
Output
DCLXVI
666
MmCcXx
2220
MMcmxLIV
2944
mmmcmxcix
3999
Giới hạn: Số La mã nhập vào là chính xác. Số thập phân nhỏ hơn 4000.

1 nhận xét: